Български (България)English (United Kingdom)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Специалността „Регионално развитие и политика” подготвя специалисти-регионалисти с висше образование, които да анализират проблемите и възможностите за икономическо развитие на различни териториално-административни единици. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с плановете на подобни специалности във водещи университети у нас и в света (САЩ, Великобритания, Германия и др.). Той осигурява подготовка на студентите в областта на планирането, изработването на стратегии и проекти за регионално развитие, прилагането на ГИС (Географски информационни системи)- технологии в регионалното управление.

* В учебния план са включени практически занятия.

* Завършването на обучението става с полагане на писмен държавен изпит.

Професионалните компетенции на бъдещите специалисти са:

·         Анализиране и оценяване на географското положение, природно-ресурсния, демографския и стопанския потенциал на различни териториални и административно-териториални единици;

·         Оценяване състоянието на селищната мрежа и инфраструктура, планиране и прогнозиране на бъдещото им развитие;

·         Идентифициране проблемите на регионите и формулиране приоритетите на регионалното развитие в Европа;

·         Разработването и участие в реализирането на стратегии, планове и програми на национално, областно, общинско и селищно ниво;

·         Управление на проекти

·         Участие в изграждането на специализиранеи ГИС-бази данни за нуждите на регионалното планиране и управление, интерпретиране на резултатите от пространствени нализи в ГИС-среда, приложение на ГИС-технологии в регионалното управлениеПерспективи за реализация

Завършилите успешно бакалавърската степен на спeциалността „Регионално развитие и политика” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми, работещи в областта на регионалното и стратегическото планиране, устройството на територията и градоустройството, управлението на околната среда и природните ресурси, маркетингови изследвания, разработване на проекти по програмите на Европейския съюз и др.

За кандидатстване за специалността са Ви нужни оценки от изпит по география и чужд език.

Вася Младенова

Тел. : +02 930 83 84

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar