Български (България)English (United Kingdom)

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 2009 ГОДИНА

специалност “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА”

бакалавърска степен

1. Числови характеристики на прости и групирани извадки. Средни стойности и мерки за разсейване. Времеви редове. Обща и регионална статистика

2. Автоматизирана обработка на данни и графична визуализация. Редактиране на електронна таблица и електронна книга. Интегрирано представяне на резултати от различни приложения. Информатика

3. Интегриране на текст и графика. Създаване на документи със сложна структура и йерархия с включване на външни обекти (графики, диаграми и др.) и специални символи на базата на OLE-технологията. Информатика

4. Съдържание на българския кадастър, съгласно Закона за кадастър и имотния регистър. Основна единица на кадастъра. Основни кадастрални данни. Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри. Основи на кадастъра

5. Модели и структури на данните в ГИС. Нетопологични и топологични структури на данните. Структури на данните в цифровите модели на релефа. Моделиране на тематичните данни в ГИС. Скали на измерване и представяне на атрибутивните данни в ГИС. Атрибутивни таблици и работа с тях. ГИС в регионалното управление

6. ГИС-бази данни. Основни етапи на изграждане на географските бази данни. Въвеждане на пространствени и атрибутивни данни в ГИС. Организиране на данните в тематични слоеве. Метаданни и стандарти за метаданни. Системи за управление на ГИС-бази данни. Създаване на специализирани географски бази данни за целите на регионалното развитие. ГИС в регионалното управление  

7. Тематични (специални) карти. Видове. Използване. Способи за картографиране на специалното съдържание. Количествен и качествен анализ на тематичното съдържание на картите. Обща картография

8. Околна среда и природни ресурси – основни понятия. Класификация на природните ресурси. Природно ресурсен потенциал. Антропогенно въздействие върху природните системи – същност, изменение, класификация на природно антропогенните системи. Околна среда и природни ресурси  

9. Брой, динамика и разпределение на населението. Демографско прогнозиране. Темп на нарастване. Темп на прираст. Верижни и базисни темпове. Брой, динамика и разпределение на населението в света (историческа ретроспекция и по континенти) и България. Класификация на прогнозите (признаци). Видове прогнози. Методи за прогнозиране – коефициент на доживяване, повъзрастово придвижване на населението от определена възрастова група, прогнозиране чрез математическа екстраполация, период на удвояване, сложна лихва, трудов баланс. Демография и управление на човешките ресурси

10. Естествено възпроизводство на населението. Типове възпроизводство. Демографски преход. Фази на демографския преход. Видове преход. Режим на възпроизводство. Брачност. Разводимост. Раждаемост. Плодовитост. Смъртност. Детска смъртност. Естествен прираст. (примери от България). Демография и управление на човешките ресурси

11. Измерване на макроикономиката: система на националните сметки. Брутен вътрешен продукт: понятие от типа поток; междинни и крайни продукти; брутна добавена стойност. Кръгооборот на разходите и доходите в националната икономика. Компоненти на БВП, разглеждан като поток от разходи и като поток от доходи. Брутен национален продукт, нетен национален продукт, национален доход, личен доход и разполагаем доход. Нетно икономическо благосъстояние. Микро- и макроикономика

12. Пазарът: модели на търсенето и предлагането. Същност и функции на пазара. Крива на търсенето и на предлагането. Пазарно равновесие. Фактори, преместващи кривата на търсенето и на предлагането. Пазарът и ефективната алокация на ресурсите. Ценова еластичност на търсенето. Кръстосана ценова еластичност. Еластичност на търсенето спрямо дохода. Ценова еластичност на предлагането. Микро- и макроикономика

13. Имуществена отчетническа отговорност и разграничаването й от други видове отговорност. Субекти на имуществената отчетническа отговорност. Финансово право

14. Специфика на модерните общества свободен пазар, представителна демокрация, модерната личност, рационалност и идеологии. Социология

15. Същност и основни задачи на планирането. Място на научната дисциплина планиране в системата на другите науки. Субекти на планирането и на националната икономическа активност. Основи на планирането

16. Методи на планиране – икономико-математически, статистически, балансови. Основи на планирането

17. Географски центрове и модели на световното стопанство. Възникване и развитие на основните центрове на световното стопанство. Европоцентричен модел. Северноамерикански и източноазиатски център. Дифузия и глобализация. Съвременен географски модел на световното стопанство. Световно стопанство

18. Глобални проблеми – същност и класификации. Геоекологична интерпретация на глобалните проблеми. Многопосочен антропогенен натиск. Резултативни глобални проблеми. Геоекологична политика. Световно стопанство

19. Същност на глобалния модел за устойчиво развитие. Принципи за устойчиво развитие на територията на Европейския континент. Устойчиво развитие

20. Природни ресурси на Европа. Минерални, агроклиматични, почвени, биоресурси. Оценка, регионални различия, управление. Околна среда и природни ресурси

21. Правна природа на ЕС. Основни характеристики на правото на ЕС. Източници на правото на ЕС. Право на Европейския съюз  

22. Принципи на приложение на правото на ЕС – пряка приложимост, директен ефект, предимство на правото на ЕС над националното право. Право на Европейския съюз  

23. Структурни фондове на ЕС. Същност на структурните фондове. Цели на структурните фондове – сходство; регионална конкурентоспособност и заетост; териториално сътрудничество. Принципи. Европейски фонд на регионално развитие. Европейски социален фонд. Кохезионен фонд. JASPERS. JEREMIE. JESSICA. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Финансов инструмент за ориентиране на рибарството. Регионални стратегии за развитие  

24. Публични проекти и програми в стопанската и публичната сфери – същност, видове и структура, характерни особености и предимства. Управление на проекти

25. Правен режим на Българската народна банка. Структура, управление и правомощия на БНБ. Банков надзор. Финансово право  

26. Основанията за възникване на индивидуално трудово правоотношение – понятие и особености. Основни права и задължения на работника или служителя и на работодателя. Дисциплинарна отговорност. Имуществена отговорност. Трудово право

27. Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение. Общи основания. Прекратяване от работника или служителя, прекратяване от работодателя. Правна закрила срещу незаконно уволнение.  

28. Административно-наказателна отговорност. Обща характеристика. Административно нарушение – обективна и субективна страна; обстоятелства, които изключват наличието му. Административно наказание – понятие, видове. Субекти на административно-наказателната отговорност. Трудово право

29. Предназначение и съдържание на публичния мениджмънт. Национални и регионални публични и смесени блага. Централизация и децентрализация на публичния мениджмънт. Политически, ръководен и административен мениджмънт. Управленски капацитет на централната и местната държавна власт. Основи на управлението

30. Науки за регионалното развитие. Европейски принципи за пространствено/регионално развитие. Пространство и регион. Фактори за регионално развитие. Регионално развитие и регионална политика

31. Централни органи на изпълнителната власт. Министерски съвет (правителство) – съставяне, компетентност, актове, отговорност. Видове правителства. Министър-председател, министри – функции, компетентност. Ръководители на ведомства, без ранг на министерства – видове, компетентност, актове, отговорност. Административно право и административен процес

32. Административно-териториално устройство и социално-икономическо райониране на България. Същност и цели. Административно-териториални единици в България – формиране и функции. Социално-икономическо райониране на България. Райони за планиране и за целенасочена подкрепа – териториална структура и функции. Примерен комплексен анализ на район за планиране (по примера на Югозападен район на планиране в България). Райониране и райони на България

33. Местна власт и местно самоуправление. Органи на местната власт. Концепции за ролята на общината. Местна администрация. Местно самоуправление

34. Отношенията местна–централна власт. Децентрализация и регионализация. Видове децентрализация. Ролята на регионалните нива в системата на управление. Местно самоуправление

35. Регионална организация на българската икономика. Фактори и ресурси. Социално-икономически райони. Управленски структури и политики. Главни проблеми. Социално-икономическа география на България

36. Държавно и наддържавно регулиране на регионалното развитие. Инструменти на регионалната политика. Регионално политика на ЕС. Регионално развитие и регионална политика в България. Регионално развитие и регионална политика

37. Същност, цели и значение на регионалните стратегии за развитие. SWOT-анализ. Регионални стратегии за развитие  

38. Регионално устойчиво развитие на България предимства, ограничения и главни приоритети. Устойчиво развитие

39. Обем и съдържание на общия и подробните устройствени планове. Общ устройствен план. Подробни устройствени планове. Одобряване и изменение на устройствените схеми и планове. Издаване на скици от плановете. Поддържане и съхраняване на плановете. Устройство на територията и селищно планиране

40. Изграждане и устройство на населените места. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Предназначение на териториите и поземлените имоти. Правила и норми за застрояване. Строителни линии и издатини на сградите. Жилищни сгради и жилища. Второстепенни, временни и стопански постройки. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Устройство на територията и селищно планиране

41. Цели, задачи и принципи при мениджмънта на национални и регионални проекти и програми. Управление на проекти

42. Природозащитна дейност и мониторинг на природната среда в България. История на възникването и развитието на природозащитната дейност в България. Видове природно защитени територии. Същност на мониторинга: възникване и развитие, основни задачи. Природна география на България

43. Анализ на природо-ресурсния потенциал (по примера на Старопланинската област). Географско положение, граници, морфохидрография. Геоложки строеж. Релеф и типове релеф в областта. Хидроклиматични особености. Биотични ресурси. Опазване на природната среда. Природна география на България

ЛИТЕРАТУРА:

Андреев, А., Технически основи на териториалното и селищното устройство. София, 1980.

Бешков, Ан., Стопанско-географско поделение на България. София, 1934.

Бешков, Ан., Принципи на икономгеографското райониране на България. Изв. ГИ БАН, Т. ІІ, 1954.

Ботев, Й. и др., Някои специфични термини по ТСУ. Нарушения, допускани при АТО, съдебна практика. София, 1993.

Ботев, Й. и др., Справочник за устройство и организация на дейността на общината. НЦТРЖП. София, 1993.

Ботев, Й. и др., Справочник за административно-техническо обслужване (САТО). София, 1995.

Ботев, Й. и др. Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване на квалификацията на кадрите в общинската администрация в Р. България – метод. Помагало. София, 2001.

Бояджиев, В., Регионални различия в равнището на българското стопанство. - Обучението по география, 2001.

Бояджиев, В., Регион. Регионализъм. Регионална политика в Европейския съюз. - Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, книга 2 - География, т. 97, 2005.

Бояджиев, Т., Записки по статистика:http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/mech_anl/todor/statistica.zip.

Бъргър, П., Капиталистическата революция, София, 1998.

Бъчваров, М., За регионалната география. - Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, книга 2 - География, т. 81, 1992.

Вебер, М., Протестантска етика и духът на капитализма. София, 1993.

Воденска, М., Н. Колев, Статистически методи в географията на туризма. Изд. на СУ, София, 1985.

Генешки, М., Л. Георгиев, Регионална икономика. София, 1995.

География на България. ГИ на БАН, София, 2002.

Георгиев, Г., Биогеографски особености на България. Благоевград, 2000.

Георгиев, Г., Народните паркове и резервати в България. София, 1993.

Георгиева, М., Статистика. Сборник задачи по обща теория. София, 1998.

Гешев, Г., Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в Република България. София, 1999.

Големинова, С., Ев. Димитрова, Финансово право – ръководство. Второ преработено и допълнено издание. София, 2001.

Григоров, Н. и др., Регионалната политика в Република България – приобщаване към европейския опит. МТРС, София, 1996

Давидков, Б., Туристическо картографиране. – София, 2006.

Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов, Административно право на Република България. Обща част. София, 2001.

Джилджов, А., В. Маринов, Политиката на регионално развитие в процеса на присъединяване към ЕС. Сравнителен преглед. София, 2001.

Димитров, Г., Социология за свободата. София, 2001.

Димов, Н., Регионалното развитие на Балканите: Интеграционните приоритети на България в началото на ХХІ век. – В: Зборник од вториот конгрес на географите на Р. Македония. Охрид, 2001.

Димов, Н., Географското пространство и регионалното развитие на България: новите измерения през ХХI век. – В: География и туризъм. София, 2002.

Димов, Н., Регионалното самоуправление: институционална рамка и подходи за реализация. – В: Самоуправлението на регионално ниво: възможности и предизвикателства. София, 2002.

Димов, Н., Устойчиво регионално развитие: ролята на стопанските сектори в регионалното планиране. Варна, 2003.

Димов, Н., Балансирано развитие на районите в България – същност и главни инструменти. – В: Развитието на науката и висшето образование. В. Търново, 2005.

Димов, Н., Проблеми на самоорганизацията и синергизма в регионалното развитие на България. Институт по социология – БАН. София, 2006.

Димов, Н., Регионално устойчиво развитие на България: предимства, ограничения и синергетичен ефект. Институт по социология – БАН. София, 2007.

Закс, Л., Статистическое оценивание. Москва, 1976.

Икономикс. София, 2000.

Каравелов, А., Справочник за всички, които проектират и строят в България. София, 1995, 1996, 1998, 2001.

Коландър, Д., Основи на икономиката. Том 1 (Макроикономика). София, 1999.

Констан, Б., За свободата на древните, сравнена със свободата в модерните времена. – Панорама, 1-2, 1992.

Кучев, Страшимир, Финансово право. София, 2004.

Манолова, А., Г. Велковска, Л. Василева, Регионално планиране и прогнозиране. Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие. Част 1 и част 2. Тракия-М, 2007.

Маринов, В., В. Гарнизов, Ст. Попов и др., Предизвикателства пред устойчивото развитие в България. София, 1998.

Маринов, В., Глобализацията и регионализацията в световната икономика и предизвикателствата пред България. – В: Бъдещето на България и Европа. София, 2000.

Маринов, В., Планирането на регионалното развитие през погледа на консултантските фирми. – Регионално развитие – постижения и предизвикателства. София, 2000.

Маринов, В., А. Иванов, Измерването на пространствените различия като предпоставка за ефективна регионална политика. В: География и туризъм. София, 2002.

Маринов, В., А. Иванов и др., Методика за оценка на ефекта от прилагане на областните планове за регионално развитие. София, 2003.

Маринов, В., П. Гей и др., Областни стратегии за развитие. Методически наръчник. София, 2005.

Маринов, В., Партньори за развитие. Партньорски модел за стратегическо планиране на местното развитие. София, 2005.

Марков, И., Н. Димов, Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Варна, 2007.

Минков, М., Демография, 1997.

Младенов, Ч., Ив. Владев, Р. Владева, Обща геодемография. Шумен, 2003.

Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев, Коментар на Кодекса но труда, 9-то издание, издателство „Сиби“, 2007.

Мръчков, В., Трудово право, 6-то издание, издателство „Сиби“, 2008.

Найденов, Н., Ал. Петков, Д. Йорданов, Мениджмънт на проекти. Русе, 1999.

Павлов П., Св. Михалева, Л. Павлова, Стратегическо управление в публичния сектор. Варна, 2002.

Пенин, Р., Природна география на България. София, 2007.

Планиране на регионалното развитие (практ. аспекти), НЦТР-ЕАД, София, 2000.

Попов, А., А. Филипов, Ст. Димитров, ГИС и дистанционни изследвания. Методическо пособие. София, 2005.

Радев, Е. и др., Информатика. София, 1995.

Радев, Е. и др., Сборник решени задачи по MS Word, MS Excel и MS FoxPro for Windows. София, 1999.

Русев, М.,Концептуални и институционални рамки на прехода към устойчиво развитие в България. - В: География и туризъм. Китен 2000. Сборник от доклади. София, 2002.

Русев, М.,Ранжиране и типологизация на областите и общините в България от гледна точка на устойчивото развитие. – Год. на СУ “Св. Климент Охридски”, книга 2 – География, т. 97, 2005.

Русев, М., Обществена география. Избрани лекции, методологични указания, информационни ресурси. София, 2008.

Симонович, С., Г. Евсеев, А. Алексеев, Информатика, част 1 и част 2, Техника, София, 2000.

Славейков, П., Р. Янков, География на населението и селищата в света. В. Търново, 1997.

Славейков, П., Териториално-административно деление на България – традиции и реалност. – Обучението по география, 4–6, 1998.

Славейков, П., Район или регион. Същност на понятията и тяхното приложение. – В: 50 години Географски институт. София, 2000.

Славейков, П., В. Маринов, Регионалната политика на България през последните 3 години – положителни и отрицателни страни. София, 2001.

Славейков, П., Демографската ситуация в България и необходимостта от ефективна девографска политика. – В: Военен журнал, кн. 6, 2004.

Славейков, П., Възможности за приложение на някои слабо познати у нас методи и показатели за изследване на връзките между населението и пространството. – В: Год. на СУ “Св. Климент Охридски”, книга 2 – География, т. 97, 2004.

Славейков, П., Кл. Найденов, Туризъм. Кюстендил, 2005.

Сокеров, Л., Териториалноустройствено планиране и селищно изграждане. София, 1985.

Ставрев, С., Кризата на публичния мениджмънт или как популизъм и корупция провалят реформите и подриват доверието към политическата демокрация. София, 2007.

Ставрев, Св., Ал. Вълков, Основи на управлението в публичния сектор. София, 2008.

Статев, Ст., П. Илиев, Макроикономикс. София, 2007.

Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, София, 2003.

Стефанова, М., Е. Калфова (съст.), Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление, София, 2004.

Тофлър, А., Третата вълна. София, 1988.

Фишър, Ст., Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. Икономика. Основи на микро- и макроикономиката. София, 1997.

Хаггет, П., Пространственный анализ в экономической географии. Москва, 1968.

Хилл, П., Наука и искусство проектирования. Москва, 1973.

Чолеев, Ив., Математическа география и картография. София, 1996.

Чолеев, Ив., Практическа картография. София, 1999.

Шапкарев, П., П. Димитрова, Многоцелева оптимизация на планирането на националното стопанство. Варна, 1999.

Bernhardsen, T., Geographic Information Systems. New York, John Wiley&Sons Inc., 1999.

Cole, J., Fr. Cole, The Geography of the European Community. New York, 1993.

Dawson, A., A Geography of European Integration. London, New York, 1993.

DeMers, M., Fundamentals of Geographic Information Systems. New York, John Wiley&Sons Inc., 1999.

Dimov, N., Geography and Regional Development: Methodological Issues. – In Human Dimensions of Global Change in Bulgaria. First International Conference. Sofia, 2005.

Vanhove, N., Regional Policy: A European Approach. Third Edition. Ashgate, Brookfield, 1999.

* * *

Европейски програми – справочник, инф. Център на ЕС, София, 2003.

Закон за администрацията.

Закон за административните нарушения и наказания.

Закон за БНБ.

Закон за геодезията и картографията.

Закон за държавната финансова инспекция.

Закон за кадастъра и имотния регистър.

Закон за кредитните институции.

Закон за регионалното развитие.

Конституция на Република България.

Наръчник по структурните фондове на ЕС – Министерство на икономиката и енергетиката.

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г.

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. (НСРР)

Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.

Правилник за приложение на Закон за държавната финансова инспекция.

Предизвикателства на структурните фондове на ЕС – Фондация „Европейски институт”.

Структурни фондове – възможности и предизвикателства – Министерство на финансите.

Технологиите на информационното общество в 6-та РП на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2002 – 2006 г.), изд. Колектив при ЦУАПУ, София, 2003, с.5-31.

Управление на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС, ВСУ „Ч. Храбър” - части 1, 2 и 3, Варна, 2004.

Декан на Геолого-географски факултет:

/проф. д-р П. Славейков/

 

 

 

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar